H. C. (Paul) LEE

 THE GROUP   WHAT DO WE DO?   PREVIOUS WORK 

2001-2002

Left to right: Bai Hong-Yi, Guo Zi-Yi, Hsieh Li-Ching, Chen Ta-Yuan, 
Chen Hong-Da, Dominique Gross (showing only top half of head), 
Chiu Zhi-Rui, HC Lee, Lo Jia-Lin, Su Chi-Ren, 
Chiu Jie-Hong, Chang Chang-Heng.