H. C. (Paul) LEE

 THE GROUP   WHAT DO WE DO?   PREVIOUS WORK 

2001-2002

In front: Miss Winnie

Back row, left to right: Chen Hong-Da, Chang Chang-Heng, Guo Zi-Yi, Bai Hong-Yi, Chiu Jie-Hong, Su Chi-Ren, Chiu Zhi-Rui; sitting: Lo Jia-Lin, Chen Ta-Yuan, HC Lee, Hsieh Li-Ching, Dominique Gross.