H. C. (Paul) LEE

 THE GROUP   WHAT DO WE DO?   PREVIOUS WORK 

2002-2003

From back row, left to right: Chen Hong-Da; Chou Li-Jun, Bai Hong-Yi, Kong Sing-Guan; 
Tseng Chi-Yuan; Yu Jun-Ping, Fan Wen-Lan; 
HCL, Wei Jian-Hao.