H. C. (Paul) LEE

 THE GROUP   WHAT DO WE DO?   PREVIOUS WORK 

1998-1999

Clockwise: Clara Su, Li-Ching Xie, Claude Zi-Hao Wang
     HC Lee, Peter Pi-Gnag Luan, Bai-Shiang Wang